MENÜ
MADEN YÖNETMELİKLERİ İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ

MADEN YÖNETMELİKLERİ

30429 – Maden Bölgelerine Ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

 1. Birbirine bitişik ve/veya yakın I. Grup, II. Grup (a) bendi ve IV. Grup (b) bendi maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak proje ve planlama çerçevesinde maden bölgesinin ilan edilmesine, bu ruhsatların yeni ruhsatta birleştirilerek oluşturulacak maden bölgesinde ortak proje kapsamında maden işletme faaliyetlerinde bulunulmasına,
 2. Aynı grup ruhsatlar için maden bölgesinin oluşturulması amacıyla ruhsatların birleştirilmesi, taksiri, iptali, ihale edilmesi, yeniden ruhsatlandırılması, ruhsatlardaki yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesine,
 3. Maden bölgesi içerisinde yer alacak ruhsatların maden rezervlerinin ve kurulacak tüzel kişilikte bu ruhsat sahiplerinin rezervlerine göre hisse paylarının hesaplanmasına,

ç) Bir veya birden fazla il sınırına giren maden bölgeleri komisyonu oluşturulması, toplanması, çalışma süresi, görev ve yetkileri, maden bölgelerindeki faaliyetlerin incelenmesi, kontrol edilmesi ve denetlenmesine,

 1. Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alanlardaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının bir proje ve plana göre taşınmasına, taşınacak ruhsatların rezervlerinin hesaplanmasına,

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
 2. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
 3. Bitişik maden sahaları: Ruhsatların kenarlarının en az birinde ortak sının olan, aynı havzaya ait, rezerv sürekliliği bulunan maden ruhsat sahalannı,

ç) Eşdeğer rezerv: Maden bölgesi sınırları içinde yer alan aynı grup ruhsatlara ait farklı özellikteki kaynak rezervlerinin, maliyet ve/veya satış fiyatını etkileyen parametrelerin dikkate alınmasıyla belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen rezervi,

 1. Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
 2. İlgili belediye: Maden bölgesinin sınırlarının içerisinde bulunduğu büyükşehir veya il belediyesini,
 3. Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,
 4. Kaynak: Yerkabuğunda ve derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimlerini,

ğ) Kısıtlama: Valilik görüşü ve Bakan onayı ile I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenlere ilişkin madencilik faaliyetlerinin belirli bir bölgede kapatılması işlemini,

 1. Maden Bölgesi: Birbirine bitişik ve/veya yakın, kaynak sürekliliği olan maden sahalarında yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilememesi ve benzeri sebeplerden dolayı oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile ilan edilen alanlan,

ı) Maden bölgesi komisyonu: Maden bölgesi ilan edilen alanlara verilecek ruhsattaki madencilik faaliyetlerini kontrol etmek üzere faaliyet gösterecek olan valilikten bir kişi, ilgili belediyeden bir kişi ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden iki kişi olmak üzere dört kişiden oluşan Komisyonu,

 1. Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesi: Maden bölgesi ilan edilen alanda yer alan ruhsatların sahipleri tarafından, her bir ruhsatı için ayrı ayrı noter veya Genel Müdürlükçe yetkilendirilen personel huzurunda imzalanan belgeyi (Ek-1),
 2. Rezerv tespit raporu: Genel Müdürlük koordinasyonunda, üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve/veya Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunca yetkilendirilen yetkin kişi tarafından düzenlenen jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik, haritalama, sondaj, analiz, test gibi rezerve ait teknik veriler kullanılarak bilimsel yöntemlerle maden rezervinin üç boyutlu olarak ortaya çıkartılmasına ve eşdeğer rezervlerin belirlenmesine yönelik raporu,
 3. Ruhsat taksiri: Bir maden ruhsatının belirli bir alanının ruhsattan çıkartılarak küçültülmesini,
 4. Ruhsat Taşıma Taahhütnamesi: Kısıtlanan alandaki mevcut ruhsat sahiplerinin ruhsatlarının yeni bir alana taşınmasını kabul ettiklerine dair her bir ruhsatı için ayrı ayrı noter veya Genel Müdürlükçe yetkilendirilen personel huzurunda imzaladıkları belgeyi (Ek-2),
 5. Ruhsatların taşınması: I. Grup ve II. Grup (a) bendi ruhsat alanlarındaki madencilik faaliyetlerinin şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler nedenleriyle yapılamaz duruma gelmesi halinde, ruhsat veya ruhsatların aynı il sınırlan içinde veya yakın alanlarda belirlenen sahalara taşınmasını,
 6. Şirket: Maden bölgesindeki ruhsatlann toplam eşdeğer rezervinin en az yansına tekabül eden ruhsatlann sahiplerinin ve ruhsat birleştirmeyi kabul eden tüm ruhsat sahiplerinin ortak olacağı, bu ortaklann uygun görmeleri halinde üçüncü şahıslann veya tüzel kişilerin de ortak olabileceği, maden bölgesi ilan edilen alanda yer alan ruhsatlann birleştirilmesi ile oluşturulacak yeni ruhsatın adına düzenleneceği, tüzel kişiliği haiz şirketi/şirketleri,
 7. Şirketteki ortaklık paylan: Maden bölgesi alanında yer alan ruhsatlann sahiplerinin; kendi aralannda anlaşamamalan halinde maden bölgesindeki ruhsatlann toplam eşdeğer rezervinde her bir ruhsatın eşdeğer rezervinin paylarını, kendi aralannda anlaşmalan halinde ise ruhsat sahiplerinin belirledikleri şirket ortaklık paylannı,

ö) Yakın maden sahalan: Ruhsatlann herhangi bir kenannda ortak sınırı olmayan, aralannda maden ruhsatı bulunmayan, kaynak sürekliliği olan maden ruhsat sahalannı,

 1. Yatınm gideri: Bir projenin işletmeye geçmesine yönelik 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde belirlenen varlık ve hizmetler için harcanan toplam tutan,

r) Yeni ruhsat: Maden bölgesi sınırları içinde kalan ruhsatlann, hazırlanan proje ve plana göre birleştirilerek şirket adına düzenlenen ruhsatı/ruhsatlan,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maden Bölgesinin Belirlenmesi, İlanı ve Tebliği

Maden bölgesi ilan edilmesi şartları

MADDE 4 – (1) Maden bölgesi ilan edilebilmesi için; I. Grup, II. Grup (a) bendi ve IV. Grup (b) bendi ruhsatlarda; ortak projelendirme, planlama ve işletme projesiyle maden işletmeciliği yapılabilecek kaynak olması kaydıyla;

 1. Ruhsatların birbirine bitişik ve/veya yakın olması nedeniyle açık işletmenin şev açısı ve basamaklarının tehlike arz etmesi,
 2. Maden işletmelerinin, ruhsat sınırına dayanması nedeniyle işletme projelerinin ayrı ayrı uygulanmasının işletme güvenliği açısından risk oluşturması ve verimli işletilememesi,
 3. Birden fazla işletme ruhsatında; işletme esnasında, nakliyede, patlatmada, kırma- elemede ve benzeri faaliyetlerde toz, partikül gibi hususların emisyon değerlerinin yıllık ölçüm ortalamasının çevre standart limitlerinin üzerinde olması,

ç) Yerleşim alanına, imar planlarına yakınlığı ve çevresel etkileri nedenleriyle ruhsatlarda ortak işletmeye ihtiyaç duyulması,

şartlarından en az birinin oluşması gerekir.

 1. Kamu kurulularının uhdesinde bulunan hammadde üretim izinli sahaların maden bölgelerine dâhil edilmesi durumunda izin sahibi kamu kurununum görüşü alınır.
 2. Maden bölgesinin alanının askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile çakışması halinde bu alanlar Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak maden bölgesi alanına dâhil edilebilir. Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin maden bölgesi ile çakışan kısımlarında madencilik üretim faaliyetleri, Kanun kapsamında projesine uygun olarak ve çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak yapılır.

Maden bölgesi teklifi ve talebi

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, yaptığı inceleme ve denetim sonucunda maden bölgesi ilan edilmesi şartlarının oluştuğunu değerlendirdiği alanda, maden bölgesi ilan edilmesini teklif edebilir.

 1. Maden bölgesi ilan edilmesinin şartlarının oluştuğu alandaki ruhsatların toplam eşdeğer rezervinin en az yansına tekabül eden kısmını temsil eden ruhsat sahipleri, ruhsatlarının yeni ruhsatta birleştirilmesini ve yeni ruhsatın ortak olacakları şirket adına düzenlenmesini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan ederek, maden bölgesi oluşturulmasını Genel Müdürlükten talep edebilir.

Maden bölgesi talebinin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Maden bölgesi talebi, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek;

 1. Maden bölgesi şartlarının oluştuğunun tespiti halinde maden bölgesi sınırlarının belirlenmesi çalışmalarına başlanacağı,
 2. Maden bölgesi şartlarında eksiklik tespit edilmesi halinde, ruhsat sahiplerine ek teknik çalışma yaptırılarak altı aylık süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması, aksi takdirde talebin reddedileceği,
 3. Maden bölgesi şartlarının oluşmadığının tespiti halinde talebin reddedildiği, talep sahiplerine bildirilir.

Maden bölgesinin belirlenmesi MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından;

 1. Maden bölgesi sınırlarının belirlenmesi,
 2. Kanun ve Maden Yönetmeliğine göre ruhsatlann yatırım giderlerinin tespiti,
 3. Maden bölgesindeki ihalelik sahalann ve ruhsatsız alanlann ihale taban bedelinin

belirlenmesi,

ç) Rezerv tespit raporuna göre maden bölgesinde yer alan her bir ruhsatın eşdeğer rezervinin, ruhsatlı alanlardaki toplam eşdeğer rezervdeki payını esas alarak, her bir ruhsat sahibinin şirketteki ortaklık payının tespiti,

 1. Maden bölgesi projesi ve planının hazırlanması, çalışmaları yapılır veya yaptırılır.
 2. Genel Müdürlük, teknik çalışmalar sonucunda maden bölgesinin nihai sınırlarını belirler.
 3. Genel Müdürlük, maden bölgesi ilan edilecek alanda yer alan ruhsatlann, Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın yeni ruhsatta birleştirileceğini belirler.

Maden bölgesi ilan edilmesi ve tebliği

MADDE 8 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki çalışmalar bir rapor haline getirilir. Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

 1. Resmî Gazete ilanında;
 2. Maden bölgesinin adı, paftası ve koordinatları,
 3. Maden bölgesi içinde kalan ruhsatların sicil numaralan, ihalelik sahalann ve ruhsatsız alanlann erişim numaralan,
 4. Maden bölgesi içinde kalan her bir ruhsatın eşdeğer rezervi, ç) Maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervi,
 5. Maden bölgesi içerisinde kalan her bir ruhsatın eşdeğer rezervinin, maden bölgesindeki ruhsatlann toplam eşdeğer rezervine oranı,
 6. İhalelik sahalar ve ruhsatsız alanların ihale taban bedeli ve eşdeğer rezerv miktarlan,
 7. Ruhsatlardaki ruhsat sahibi ve/veya rödövansçınm yatınm gideri tutarları,
 8. Maden bölgesi projesi özet bilgileri,

ğ) Adına yeni ruhsat düzenlenecek şirketi kurmalan için ruhsatların sahiplerine verilen

süre,

 1. Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesi ve ruhsat sahiplerine bu taahhütnameyi imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmesi için verilen süre,

yer alır.

 1. Ruhsat sahiplerine maden bölgesi ilanı ile ilgili aynca tebligat yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maden Bölgesindeki Ruhsatların Birleştirilmesi, Taksiri, İptal Edilmesi ve İhale Edilmesi

Süreler

MADDE 9 – (1) Maden bölgesi içinde kalan ruhsatlann sahiplerine, ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri için bir aydan az olmamak üzere üç aya kadar, adına yeni ruhsat düzenlenecek şirket kurmalan için üç aydan az olmamak üzere ise altı aya kadar süre verilir. Bu süreler, maden bölgesi ilanının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren yedi gün sonra başlar.

 1. Ruhsat birleştirme taahhütnamesinin imzalanarak Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi için verilen sürenin üç aydan az olması halinde Genel Müdürlük, bu süreyi üç aya kadar ve şirket kurmak için verilen sürenin altı aydan az olması halinde ise altı aya kadar uzatabilir. Bu süre uzatımları Resmî Gazete’de yayımlanır.
 2. Şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren birleşmeye dâhil olmayan ruhsat sahiplerinin yatırım giderlerinin ödenmesi, ihalelik sahalann ve ruhsatsız alanların ihale taban bedelinin ödenmesi için şirkete altı ay süre verilir, bu süre uzatılamaz.

Ruhsatların birleştirilmesi

MADDE 10 – (1) Maden bölgesindeki ruhsatlar yeni ruhsatta Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın birleştirilebilir.

 1. Resmî Gazete’de yayımlanan maden bölgesi ilanında ruhsat sahiplerine ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri için verilen süre sonuna kadar, ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeyen ruhsat sahipleri, ruhsatlarının birleştirilmesini ve şirkete ortak olmayı kabul etmemiş, ruhsatlan için belirlenen yatırım giderlerinin ödenmesini müteakip ruhsatlarının iptal edilerek maden bölgesi kapsamında düzenlenecek yeni ruhsat sahasına dâhil edilmesini kabul etmiş sayılır. Ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe verilen süre içerisinde ibraz eden ruhsat sahiplerinin listesi bu sürenin bitiminden itibaren iki gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmaz.
 2. Ruhsatların birleştirilmesi, maden bölgesindeki ruhsatlann toplam eşdeğer rezervinin en az yarısına tekabül eden kısmını temsil eden en az iki ruhsat sahibinin verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri halinde gerçekleştirilir.
 3. Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz eden ruhsat sahibi sayısının iki olması durumunda ise ruhsatlardan birinin eşdeğer rezervi, ruhsatlardaki toplam eşdeğer rezervin en az yüzde onu kadar olmak zorundadır.
 4. Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz eden ruhsat sahiplerinin tümünün, şirket kurmak için verilen süre içerisinde şirketteki ortaklık paylarına uygun olarak ve adına yeni ruhsat düzenlenecek şirketi kurmalan zorunludur.
 5. Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki şartların tamamının sağlanması durumunda şirket adına yeni ruhsat düzenlenir, aksi takdirde maden bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar iptal edilir.
 6. Düzenlenen yeni ruhsata ilişkin çevresel etki değerlendirme işlemi, mülkiyet ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları ve ilgili mevzuatı kapsamında alınması gereken tüm izinler, maden bölgesi için oluşturulan şirket tarafından alınır. Ayrıca bu izinler alınıncaya kadar önceki izinler kapsamında işletme faaliyetlerinin devamı sağlanır.
 7. Maden bölgesi içerisindeki ihalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar için belirlenen ihale taban bedelinin şirket tarafından, şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içerisinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılarak yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilmesi halinde, bu ihalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar yeni ruhsata ilave edilir. İhale taban bedelinin belirlenen süre içerisinde yatırılmaması durumunda ilan edilen maden bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar iptal edilir.
 8. Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeyen ruhsat sahiplerinin yatırım giderleri ile bu ruhsat sahiplerinin rödövansçılarının yatırım giderleri şirket tarafından şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içerisinde ödenir. Yatırım giderlerinin ödenmesini müteakip birleşmeye dâhil olmayan ruhsat sahiplerinin uhdesindeki ruhsatlar iptal edilir ve bu ruhsat alanları yeni ruhsata ilave edilir. Bu yatırım giderlerinin, adına yeni ruhsat düzenlenen şirket tarafından, şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içinde ödenmemesi hâlinde maden bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar iptal edilir.
 9. Tamamı maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlar yeni ruhsata ilave edilerek iptal edilir. Tamamı maden bölgesi içerisinde kalmayan ruhsatların maden bölgesinde kalan kısmı taksir edilerek yeni ruhsata ilave edilir, dışında kalan kısmının ise ruhsat hukuku devam eder.
 10. Kurulan şirkete ortak olan ruhsat sahiplerinin, maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsatlarından ve/veya ruhsat alanlarından kaynaklanacak mülkiyet bedeli, kiralama bedeli, orman izin bedelleri, mera tahsis değişikliği bedeli, kamulaştırma bedeli, rödövansçı yatırım gideri, rödövansçının her türlü hak ve alacak taleplerini, haciz, ipotek ve diğer takyidatları, Kanun kapsamındaki ruhsat harcı, çevre uyum teminatı, ruhsat bedeli, çevre uyum bedeli, devlet haklan ve idari para cezalan gibi her türlü ödemelere ilişkin sorumluluğu yeni ruhsat düzenlendikten sonra da devam eder. Bu ödemelerin maden bölgesinde faaliyet gösteren şirket tarafından yapılması durumunda, ödenen tutar ilgili ruhsat sahibi tarafından şirkete ödenir. Ödenmemesi halinde şirket tarafından ilgili ruhsat sahibinin şirketteki payına düşen gelirinden ve/veya şirketteki ortaklık payından mahsuben ödenir.
 11. Maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlara ilişkin Kanun kapsamında tahsil edilmiş çevre uyum teminatı ve/veya çevre uyum bedelleri iade edilmez, bunlar yeni ruhsata devredilir.
 12. Maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlara ilişkin Kanun kapsamında alınmış ruhsat teminatı, bu ruhsatlara ilişkin Kanundan kaynaklanan ruhsat harcı, çevre uyum teminatı, ruhsat bedeli, çevre uyum bedeli, devlet haklan ve idari para cezalarının ödenmesi halinde ilgili ruhsat sahibine iade edilir.
 13. Maden bölgesi ilanının Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mevcut rödövans sözleşmeleri Kanun gereği iptal edilmiş sayılır.
 14. Maden bölgesi ilan edilen alanda, yeni rödövans sözleşmesi yapılamaz.
 15. Yatırım giderlerinin ödeneceği banka hesap numaralan ilgili ruhsat sahipleri ve/veya rödövansçılan tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilmemesi halinde Genel Müdürlükçe açılacak emanet hesabına alınır.

Ruhsatlann iptal edilerek ihale edilmesi

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralan kapsamında iptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. Bu sahalar, alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere ve 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Sahaları İhale Yönetmeliğine göre ihale edilerek ruhsatlandırılır.

 1. Birinci fıkra kapsamında ihale edilen sahaların ihale taban bedeli, rezerv tespit çalışmaları için yapılan harcamalar ve iptal edilen ruhsatlar için Bakanlık bütçesinden karşılanan yatırım giderleri toplamından az olamaz.
 2. İptal edilen ruhsat sahipleri ve/veya rödövansçılan tarafından yatırım giderlerinin ödeneceği banka hesap numaralan Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilmemesi halinde Genel Müdürlükçe açılacak emanet hesabına alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Maden Bölgesi Komisyonu

Maden bölgesi komisyonunun teşkili

MADDE 12 – (1) Maden bölgesi kapsamında yeni ruhsat düzenlendiğinin valiliğe bildirmesini müteakip, valilik tarafından bir ay içerisinde maden bölgesi komisyonu kurulur.

 1. Maden bölgesi komisyonu sekretarya hizmetleri, büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca, diğer illerde ise il özel idaresince yürütülür.
 2. Maden bölgesi komisyonu, valilik ve ilgili belediyeden birer kişi ve ruhsat sahihi şirketi temsilen şirketin valiliğe bildirmiş olduğu iki kişi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Maden bölgesi komisyonu üyeleri ve başkanı valilik tarafından görevlendirilir.
 3. Maden bölgesi komisyon üyelerinin, üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yerlerine aynı usul ile görevlendirme yapılır.
 4. Maden bölgesi ilan edilen alanın birden fazla il sınırına girmesi halinde, en fazla alanın içerisinde bulunduğu ilde maden bölgesi komisyonu kurulur.
 5. Maden bölgesi komisyonu toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saati başkan tarafından belirlenir ve üyelere önceden bildirilir.
 6. Maden bölgesi komisyonu ayda en az bir defa toplanır. Maden bölgesi komisyonu toplantıları tutanak ve imza altına alınır.
 7. Maden bölgesi komisyonunun toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.
 8. Maden bölgesi komisyonu, bu maddede belirtilen hususlar dışında kendi çalışma usul ve esaslarını belirler.

Maden bölgesi komisyonunun görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Maden bölgesi komisyonun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

 1. Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülmesini sağlamak.
 2. Madencilik faaliyetlerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerini kontrol ederek gerekli tedbirlerin alınması için kontrol ve ölçümleri gerçekleştirmek.
 3. İşletme güvenliği ile ilgili yapılan uygulamaları kontrol etmek ve önerilerde bulunmak.

ç) Madencilik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi, gerekli altyapının sağlanması için

valiliğin ve/veya ilgili belediyenin imkân ve kabiliyetlerini kullanmak, gerektiğinde hizmet alımı yapmak.

 1. Madencilik faaliyetlerinin kontrolleri sonucunda komisyona sunulan raporları inceleyerek, karara bağlamak ve bu kararlan şirkete yazılı olarak bildirmek.
 2. Gerektiğinde geçici faaliyet durdurma kararlarını almak ve bu kararı bir gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek.

Maden bölgesi komisyonu gelirleri, harcama usulleri ve denetimi

MADDE 14 – (1) Şirket tarafından ocak başı satış tutarının binde beşi, büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından maden bölgesi komisyonunun faaliyetleri için açılan hesaba her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar yatırılır.

 1. Ocak başı satış tutarının binde beşinin süresi içerisinde yatırılmaması durumunda üretim ve satış faaliyetleri maden bölgesi komisyonu tarafından geçici olarak durdurulur.
 2. Maden bölgesi komisyonunun maden bölgesi ile ilgili yaptığı harcamalar, bu hesaptan karşılanır. Maden bölgesi komisyonunun geliri başka bir faaliyet için kullanılamaz.
 3. Maden bölgesi komisyonunun harcamaları, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre yapılır. Valilik bu hesabı ve harcamaları denetler.

Faaliyetlerin denetlenmesi

MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük, ihtiyaç duyması halinde maden bölgeleri ile ilgili tüm faaliyetleri inceler, denetler ve denetim sonucuyla ilgili yapılacak işlem varsa ilgili merciye bildirir.

(2) Maden bölgesi komisyonunca alman kararlar, raporlar, bilgi ve belgeler maden bölgesi komisyonu sekretarya hizmetlerini yürüten idare tarafından uygun şekilde arşivlenir. Denetimlerde talep halinde ilgililere ibraz edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Faaliyetlerin Kısıtlanması ve Ruhsatların Taşınması

Faaliyetlerin kısıtlanması

MADDE 16 – (1) I. Grup ve II. Grup (a) bendi bazı ruhsat sahalarında yürütülen madencilik faaliyetlerinin şehirleşme, çevresel ve benzeri etkileri dikkate alınarak;

 1. Madencilik faaliyetlerinin şehrin içinde kalması ve madencilik faaliyetlerinin yapılamaz duruma gelmesi, şehrin projelendirilmesini ve planlanmasını etkilemesi,
 2. Delme, patlatma, üretim, kırma-eleme, yükleme, nakliye, stoklama gibi madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel etkilerin yıllık ortalama değerinin, belirlenen limit değerlerin üzerinde olması,
 3. Madencilik faaliyetlerinin işletme güvenliği açısından tehlike oluşturması,

durumlarından herhangi birinin, Genel Müdürlük koordinasyonuyla valilik veya ilgili

belediyenin, üniversite ve/veya ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına yaptıracağı çalışma sonucunda tespiti halinde valiliğin görüşü, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile kısıtlanabilir.

 1. Alman kısıtlama kararı ilgili ruhsat sahiplerine, rödövansçılara, valiliğe ve belediyeye bildirilir.
 2. Genel Müdürlük koordinasyonuyla valilik ve ilgili belediyenin, üniversite ve/veya ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına yaptırılacak proje ile kısıtlanacak alana alternatif yeni alanlar belirlenir.
 3. Kısıtlama getirilen alandaki madencilik faaliyetleri, yeni ruhsat sahasındaki üretim faaliyetlerinin başladığı tarihte sona erdirilir ve bu tarih kısıtlama getirilmesinden itibaren altı ayı geçemez.
 4. Üretim faaliyetleri sona erdirilen kısıtlanan alanlara ilişkin, Kanunun 32 nci maddesi kapsamında işlem tesis edilir.

Ruhsatlann taşınması

MADDE 17 – (1) Kısıtlanan alandaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatlan, Bakan onayı ile belirlenen alternatif alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. Ruhsatlann taşınması aşağıdaki hususlara göre yapılır:

 1. Yeni alandaki toplam rezerv miktarı belirlenir. İhalelik sahalar da yeni alana dâhil

edilir.

 1. Taşınacak ruhsatlardaki rezerv ve eşdeğer rezerv miktarı ile toplam rezervdeki payı belirlenir.
 2. Taşınacak ruhsatlar için toplam eşdeğer rezerve göre, ayn ayrı yeni ruhsatlandırma yapılabilir.
 3. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hususlara yönelik proje, Genel Müdürlük koordinasyonunda, valilik ve/veya ilgili belediye tarafından üniversite ve/veya ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına yaptırılabilir.
 4. Ruhsatların taşınacağı alan, maden bölgesinde veya başka bir alanda olabilir.
 5. Genel Müdürlük gerek görmesi halinde yeni alanda madencilik faaliyetlerinin ortak bir proje çerçevesinde yapılmasına karar verebilir.
 6. I. Grup ve II. Grup (a) bendi ruhsatlann, 16 ncı madde kapsamında kısıtlanması ve bu maddenin birinci fıkrası kapsamında rezervlerin belirlenmesini müteakip Genel Müdürlükçe ruhsat sahiplerine;
 7. Aynı ruhsat sahibine ait bir veya birden fazla ruhsat olması halinde ruhsatlı alanlardaki toplam eşdeğer rezerve göre taşınılacak alandaki paylan,
 8. Yeni alandaki ruhsatının konumu, pafta-koordinatları, cinsi, kalitesi ve rezervi,
 9. Kısıtlanan alanda kalan ruhsat için ruhsat taşıma taahhütnamesini üç aylık süre içerisinde imzalaması gerektiği,

hususlan tebliğ edilir.

 1. Beşinci fıkradaki hususlan içeren tebligat yapıldıktan sonra, ruhsat sahibi üç ay içerisinde ruhsat taşıma taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmediği takdirde, mevcut ruhsat iptal edilir ve bu durumda herhangi bir ruhsata hak sağlamaz, ruhsatı taşınmaz. Bu kapsamda iptal edilen ruhsatlar için yatınm gideri ödenmez.
 2. Yeni alanın maden bölgesi olmaması halinde yeni alana taşınmayı kabul eden ruhsat sahibi mevcut rödövansçısı ile yeni bir rödövans sözleşmesi yapar veya rödövansçının yatırım giderlerini karşılayarak rödövans sözleşmesini fesih eder. Yeni alanın maden bölgesi olması halinde ruhsat sahibi yatınm giderlerini karşılayarak rödövans sözleşmesini fesih eder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kamulaştırma

MADDE 18 – (1) Maden bölgesindeki her grup maden işletme ruhsatı için Kanun kapsamında irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir.

İmar planı ve sağlık koruma bandı

MADDE 19 – (1) Maden bölgesi ilan edilen alandaki işletme ruhsatları ve sağlık koruma bandı ilgili kurumlara bildirilerek çevre düzeni ve imar planlan notuna işlenir.

(2) I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenlere ilişkin oluşturulan maden bölgesinin sınırları etrafında uygun mesafelerde, maden bölgesi için hazırlanan proje ve plan kapsamında, üretimin çevresel etkileri, şehirleşme ve işletme güvenliği açısından sağlık koruma bandı oluşturulur.

Koordinasyon

MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük, gerek görmesi veya ruhsat sahiplerinden birinin talep etmesi halinde, maden bölgesindeki ruhsatlann birleştirilerek şirketin kurulması aşamalarında, taraflar arasında anlaşmayı temin etmek ve ortaklığın oluşturulmasını sağlamak maksadıyla yapılacak toplantılan koordine eder ve toplantılara gözlemci olarak katılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, Kanun ve Kanuna istinaden çıkartılan yönetmeliklerin hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

EK -1

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne

RUHSAT BİRLEŞTİRME TAAHHÜTNAMESİ

Ruhsat Sahibi İsim/Ticari Unvan:

TC Kimlik No / Vergi Kimlik No:

Vergi Dairesinin İli İlçesi :

Erişim/Sicil No:

Adres:

KEP Adresi:

Telefon No:

3213 sayılı Maden Kanununun 29 uncu maddesi ile Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca …/…/….. tarihli ve …….. sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “…. Maden Bölgesi” içerisinde yer alan ruhsatlarımız ve maden bölgesi ile ilgili;

 1. Yapılan çalışma ve proje sonucunda tespit edilen eşdeğer rezerv paylarımızı,
 2. Ruhsatların birleştirilmesinin, maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervinin en az yarısına tekabül eden kısmını temsil eden en az iki ruhsat sahibinin verilen süre içerisinde bu taahhütnameyi imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmesi hâlinde gerçekleştirileceğini,
 3. Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz eden ruhsat sahibi sayısının iki olması durumunda ise ruhsatlardan birinin eşdeğer rezervinin, ruhsatlardaki toplam eşdeğer rezervin en az yüzde onu kadar olması gerektiğini,
 4. Maden bölgesi içerisinde yer alan ve bu taahhütnameyi süresi içerisinde imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz eden tüm ruhsat sahiplerinin, şirketteki ortaklık paylarına uygun olarak kurulacak şirkete ortak olmalarını,
 5. İkinci, üçüncü ve dördüncü maddelerdeki şartların tamamının sağlanması durumunda şirket adına yeni ruhsatın düzenlenmesini, aksi takdirde maden bölgesindeki tüm ruhsatların iptal edilmesini,
 6. Ruhsatlarımızın yeni ruhsatta birleştirilmesini, şirketteki ortaklık paylarımıza uygun olarak kurulacak şirkete ortak olmayı, yeni ruhsatın şirketin adına düzenlenmesini,
 7. Düzenlenen yeni ruhsata ilişkin çevresel etki değerlendirme işlemi, mülkiyet ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları ve ilgili mevzuatı kapsamında alınması gereken tüm izinlerin, maden bölgesi için oluşturulan şirket tarafından alınmasını,
 8. İhalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar için belirlenen eşdeğer rezerv miktarı ile ihalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar için belirlenen ihale taban bedelini,
 9. İhalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar için belirlenen ihale taban bedelini şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içerisinde ilgili muhasebe birimi hesabına ödenerek yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeyi ve bu sahaların yeni ruhsata ilave edilmesini,
 10. Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi için verilen süre sonuna kadar bu taahhütnameyi imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeyen ruhsat sahiplerinin yatırım giderleri ile bu ruhsat sahiplerinin rödövansçılarının yatırım giderlerini şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içerisinde ödemeyi ve bu sahaların yeni ruhsata ilave edilmesini,
 11. Bu taahhütnameyi imzalayarak süresi içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz eden ruhsat sahiplerinin listesinin Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanacağını, tarafıma ayrıca bir tebligat yapılmayacağını,
 12. İhalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar için belirlenen ihale taban bedellerini ve şirkete ortak olmayan ruhsat sahiplerinin yatırım giderleri ile bu ruhsat sahiplerinin rödövansçılarının yatırım giderlerini, adına yeni ruhsat düzenlenen şirket tarafından, şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içerisinde ödenmemesi halinde ilan edilen maden bölgesi içinde kalan tüm ruhsatların iptal edilmesini,
 13. Şirkete ortak olan ruhsat sahiplerinin, maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlarından ve/veya ruhsat alanlarından kaynaklanacak mülkiyet bedeli, kiralama bedeli, orman izin bedelleri, mera tahsis değişikliği bedeli, kamulaştırma bedeli, rödövansçı yatırım gideri, rödövansçının her türlü hak ve alacak taleplerini, haciz, ipotek ve diğer takyidatları, Kanun kapsamındaki ruhsat harcı, çevre uyum teminatı, ruhsat bedeli, çevre uyum bedeli, devlet hakları ve idari para cezaları gibi her türlü ödemelere ilişkin sorumluluğu yeni ruhsat düzenlendikten sonra da maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibine ait olacağını, bu ödemelerin şirket tarafından yapılması durumunda, ödenen tutarın ilgili ruhsat sahibi tarafından şirkete ödeneceğini, bu bedelin ödenmemesi halinde ise şirket tarafından ilgili ruhsat sahibinin şirketteki payına düşen gelirinden ve/veya şirketteki ortaklık payından mahsuben ödenmesini,
 14. Maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlara ilişkin Kanun kapsamında tahsil edilmiş çevre uyum teminatı ve/veya çevre uyum bedellerinin iade edilmemesini ve bunların yeni ruhsata devredilmesini,
 15. Maden bölgesi ilanının Resmi Gazete’de yayımı tarihinde rödövans sözleşmelerimizin Kanun gereği iptal edildiğini,
 16. Genel Müdürlükçe maden bölgesi için hazırlanan/hazırlattırılan proje ve plana göre madencilik faaliyetlerimizi yürütmeyi,

kabul, beyan ve taahhüt ediyorum. …/…/…

AD/SOYAD/ÜNVAN- (KAŞE)

İmza

EK-2

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne

 

RUHSAT TAŞIMA TAAHHÜTNAMESİ

Taşınacak Ruhsata Ait Bilgiler:

Ruhsat Sahibi İsim/Ticari Unvan:

TC Kimlik No / Vergi Kimlik No:

Vergi Dairesinin İli İlçesi :

Erişim/Sicil No:

Adres:

KEP Adresi:

Telefon No:

Yukarıda bilgileri bulunan ruhsatımın 3213 sayılı Maden Kanununun 29 uncu Maddesi kapsamında çıkartılan “Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca;

 1. Kısıtlanan alanda kalan ruhsatıma ilişkin tarafıma Genel Müdürlük tarafından bildirilen eşdeğer rezerv miktarını,
 2. İlgili Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde kısıtlanan alanda yer alan ruhsatımın/ruhsatlarımın, belirlenen alternatif yeni alana veya maden bölgesine taşınarak, adıma bir veya birden fazla yeni ruhsat düzenlenmesini,
 3. Kısıtlama getirilen alandaki madencilik faaliyetlerimi, yeni ruhsat sahasındaki üretim faaliyetlerine başladığım tarihte, her hâlükârda kısıtlama getirildiği tarihten itibaren altı ayı geçmeyecek şekilde sona erdireceğimi,
 4. Yeni alanın maden bölgesi olmaması halinde, mevcut rödövansçım/rödövansçılarım ile yeni alanda adıma düzenlenecek olan ruhsatımda yeni rödövans sözleşme/sözleşmeleri imzalamayı, aksi takdirde mevcut rödövansçımın/rödövansçılarımın yatırım giderlerini karşılayarak rödövans sözleşme/sözleşmelerini fesih edeceğimi, yeni alanın maden bölgesi olması halinde yatırım giderlerini karşılayarak rödövans sözleşmesini/sözleşmelerini fesih edeceğimi,
 5. Yeni alanda yapılacak yeni ruhsatlandırma işlemleri doğrultusunda Genel Müdürlüğe ilgili mevzuat çerçevesinde, bilimsel gerekliliklere, çevre ve iş güvenliğine uygun yeni bir proje vereceğimi, bu projeye uygun madencilik faaliyetlerinde bulunacağımı, sahada faaliyet gösterecek rödövansçı/rödövansçılara projeye uygun faaliyette bulunmalarına ilişkin gerekli yönlendirme ve kontrollerde bulunacağımı,
 6. Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde yeni alanda madencilik faaliyetlerini ortak bir proje çerçevesinde yapmayı

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

…/…/…

AD/SOYAD/ÜNVAN- (KAŞE)

İmza

 KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL UYARI

YASAL UYARI
AGÜB Web Sitesi'ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu site üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi AGÜB'a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme koşullarını kabul etmiş olursunuz.

AGÜB, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her türlü koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek kalmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Web sitesinde yer alan her türlü içerik, resim ve açıklama sadece duyuru ve bilgi verme amaçlı olarak sağlanmakta olup; bu bilgilerin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte yeterlilikleri garanti edilmemekte herhangi bir zamanda tam, güncel, doğru ve eksiksiz olduğu konusunda taahhüt verilmemektedir. Bu nedenle web sitesinde yer alan içerikteki eksikliklerden ya da bu içeriklere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan AGÜB sorumlu tutulamaz.

Güncel ve geçerli bilgiler için AGÜB ile temasa geçebilirsiniz.


GİZLİLİK
Web sitesinde paylaşmış olduğunuz bilgileriniz (CV Gönderme, İş Başvurusu ve Diğer Paylaşılan Her şey.) sisteme kaydedilmekte ve AGÜB gizlilik politikasına uygun olarak muhafaza edilmektedir. AGÜB web sitesine giren ve sitede paylaşılan her bilgi, her ziyaretçi için geçerli olmakla birlikte, paylaştığı kişisel bilgilerin çeşitli araştırmalarda ve değerlendirmelerde kullanılabileceğini kabul etmiş sayılmaktadır.


FİKRİ MÜLKİYET
Aksi belirtilmediği takdirde işbu sitede yer alan bilgi, içerik, logo ve görseller ile yazılımların fikri mülkiyeti ve/veya telif hakları AGÜB'a aittir. AGÜB tüm bu haklarını saklı tuttuğundan, yazılı izni olmadıkça bunların kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması, değiştirilmesi, dağıtılması ve/veya satılması yasaktır.


SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Sitemizde yer alan her türlü grafikler ve/veya tüm içerik AGÜB tarafından genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu internet sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı AGÜB sorumlu değildir.

Web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi halinde AGÜB, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmemekte; bu hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır.

Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihlallerde, Türkçe olarak yazılmış olan Yasal Uyarı ve Gizlilik metni esas alınacak olup, böyle bir durumda AGÜB her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.